Konkurs per shofer

Posted on April 3rd, 2023

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:

                                       

KONKURS

Pozita:  5 Shofer (Vozitës) / Kategoria C

Vendi:  Lipjan

Kualifikimet e kërkuara:

 1. Së paku shkolla e mesme
 2. Përvojë punes e dëshirueshme
 3. Aftësi komunikuese
 4. Patent shoferi kategoria C (e obligueshme )

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com. CV mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e kompanise MC FOOD në Lipjan.Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Konkurs per komercialist

Posted on April 3rd, 2023

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe
pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira
dhe produkteve të qumështit, shpallë:

KONKURS

Pozita: 2 – Komercialist

Vendi: Prishtinë,Mitrovicë

Kualifikimet e kërkuara:

 1. Diplomë universitare në fushën e ekonomisë (E preferueshme)
 2. Së paku 1 vit përvojë pune në shitje
 3. Shkathtësi të mira komunikuese dhe negociuese
 4. Të ketë kreativitet dhe vetiniciativë
 5. Patent shoferi, kategoria B (E obligueshme)

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe Letër Motivuese, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com. Aplikacionet pranohen deri më datën 25.03.2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë do të refuzohen.

Konkurs per Merchadiser

Posted on November 1st, 2022

MC FOOD shpk me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë: 

                                                                      KONKURS

Pozita: Merchandiser, 2 vend pune / Lokacioni: Fushë Kosovë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ёshtë përgjegjës për të gjitha kontaktet me blerësit e pavarur dhe blerësit potencial
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për dukshmërinë e produkteve të brendit në treg;
 • Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë
 • Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen e pozicionimit dhe ekspozimin e të gjitha produkteve të MC FOOD në pikën apo rrugë-planin e caktuar;
 • Si dhe punë të tjera sipas kërkesave.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Shkolla e mesme e obligueshme;
 • Diplomë universitare në fushën e Marketingut është përparësi;
 • E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje/merchandising;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të punës nën presion.
 • Patent shoferi (E preferueshme)

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike:hr@mcfood-ks.comAplikacionet pranohen deri më datën 10.11.2022 Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë nuk do të konsiderohen

Konkurs per shofer

Posted on October 31st, 2022

MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:

                                                 KONKURS

Pozita:  4 Shofer (Vozitës) / Kategoria C

Vendi:  Lipjan

Kualifikimet e kërkuara:

 1. Së paku shkolla e mesme
 2. Përvojë punes e dëshirueshme
 3. Aftësi komunikuese
 4. Patent shoferi kategoria C (e obligueshme )

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com. CV mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e kompanise MC FOOD në Lipjan.Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.