MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira dhe produkteve të qumështit, shpallë:

                                       

KONKURS

Pozita:  5 Shofer (Vozitës) / Kategoria C

Vendi:  Lipjan

Kualifikimet e kërkuara:

  1. Së paku shkolla e mesme
  2. Përvojë punes e dëshirueshme
  3. Aftësi komunikuese
  4. Patent shoferi kategoria C (e obligueshme )

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com. CV mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e kompanise MC FOOD në Lipjan.Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.