MC FOOD Sh.p.k me seli në Lipjan, aktiviteti i ynë kryesor afarist është tregtia me shumicë dhe
pakicë e produkteve ushqimore përkatësisht produkteve të mishit, peshkut, perimeve të ngrira
dhe produkteve të qumështit, shpallë:

KONKURS

Pozita: 2 – Komercialist

Vendi: Prishtinë,Mitrovicë

Kualifikimet e kërkuara:

  1. Diplomë universitare në fushën e ekonomisë (E preferueshme)
  2. Së paku 1 vit përvojë pune në shitje
  3. Shkathtësi të mira komunikuese dhe negociuese
  4. Të ketë kreativitet dhe vetiniciativë
  5. Patent shoferi, kategoria B (E obligueshme)

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe Letër Motivuese, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com. Aplikacionet pranohen deri më datën 25.03.2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë do të refuzohen.